Güvenlik Filesi

M.E.B. 2014/16 Sayılı İSG Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı, Merkez ve Taşra teşlikatı (Okul ve Kurumlar) birimlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun uygulanmasına yönelik Genelge.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde bir genelgede “düşme tehlikesi bulunan merdiven boşluklarına güvenlik ağı çekilmesi” ifadesi kullanılmış; bu uygulamanın gerekliliği ve hayati önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

GÜVENLİK AĞLARI

Güvenlik ağları, toplu düşmeyi durdurma sistemleridir. Düşmelere karşı pasif koruma sağlarken çalışanların hareketlerini kısıtlamadan yüksekte çalışmalarına da olanak sağlar.Çalışma alanının altına kurulan güvenlik ağları çalışanların düşme mesafesini azaltır ve düşme sonucu oluşacak etkiyi hafifleterek yaralanma ve ölüm gibi istenmeyen sonuçların önüne geçilmesini sağlar.

GÜVENLİK AĞININ AVANTAJLARINDAN BAZILARI AŞAĞIDA BELIRTILMIŞTIR.

Sistem düşük teknoloji olduğundan, kullanımı kolaydır. Örneğin; Bozulduğunda sistemin bir bütün olarak durmasına neden olabilecek mekanik elemanlar içermez. Sistem kurulduğunda açıkça yerinde durmaktadır. Son derece görseldir. Kusurlar sistemin basit doğasından dolayı kolayca belirlenebilir.

Güvenlik ağının kullanılması, çalışanların hareketleri diğer bazı sistemlerde olduğu gibi kısıtlanmadığından yapılan işlerin çalışanlar tarafından daha rahat ve hızlı şekilde yapılmasını sağlar. Dolayısıyla zaman ve masraflardan tasarruf edilir.Uygun şekilde kurulmuş bir ağ sayesinde çalışanların güvende olma hisleri artar ve çalışanlar sadece işlerine odaklanabilirler

GÜVENLİK FİLE SİSTEMLERİ

Ağ gözü: Ağ oluşturacak biçimde temel bir geometrik modelde (kareler ve eşkenar dörtgenler şeklinde) düzenlenmiş bir dizi ip.

Deney ağ gözü: Güvenlik ağının içine yerleştirilmiş ve ağın performansı zayıflatılmaksızın yaşlanma sebebiyle oluşan herhangi bir bozulmayı belirlemek için sökülebilen ağ gözü.

Ağ: Ağ gözlerinin birleşimi.

Kenar (sınır) ipi: Bir ağın çevresindeki (kenarlarındaki) her bir ağ gözünden geçen ve güvenlikağının çevresel boyutlarını belirleyen bir ip.

Bağlama ipi: Kenar ipini uygun bir desteğe güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılan ip.

Birleştirme ipi: İki veya daha fazla olan güvenlik ağını bir araya getiren ip.

Destek çatısı (çerçevesi): Ağların bağlandığı ve dinamik hareketlerin oluşması durumunda kinetik enerjinin absorbe edilmesine (sönümlenmesine) katkıda bulunan yapı.

Sınıf: Enerji absorplama kapasitesi ve ağ gözü büyüklüğüne bağlı ağ sınıflandırması.

Ankraj cihazı: Bağlama ipi, karabinaları veya diğer bağlama cihazlarını içerebilen güvenlikağının yapıya bağlanması için kullanılan bir cihaz ya da sistem.

Yakalama genişliği: Çalışma platformunun kenarından güvenlik ağının dış kenarına olanyatay mesafe.

Sapma (Waisting): Ağ çevresinde desteksiz kısımlarda, ağın kendi ağırlığından veya yüksekgerilmeden dolayı komşu yapıdan ya da olması gerektiği hat hizasından yatay doğrultuda uzaklaşması.

Saçak torbalama (Eaves bagging): Ağ çevresinde desteksiz kısımlarda oluşan doğal sapma şeklini ya da yatay doğrultuda bel vermeyi ortadan kaldıran kurma tekniği.

Alta yuvarlama (Under Rolling): Standard ağın belirli bir boşluğa uyacak şekilde genişliğinin azaltılması ya da bağlama ipi veya bağlama sistemine dayanıklı kenar sağlanması için uygulanan kurma tekniği.

İlk sarkma: Ağın kendi ağırlığından kaynaklanan sarkma miktarı.

Ağ sistemi: Düşmelerin durdurulmasını sağlamak amacıyla bir düzene göre birbirlerine bağlanmış ağ gözleri, kenar ipleri, birleştirme ipleri, bağlama ipleri, ankraj cihazları ve destek çatısının oluşturduğu sistem.

Güvenlik ağları gittikçe esnemek ve düşmenin enerjisini absorbe etmek (sönümlemek) için tasarlanır. Böylece düşen çalışanın yaralanma ihtimali de daha az olmaktadır. Düşme yüksekliği ne kadar yüksekse, ağ üzerinde oluşacak etki de o kadar çok olacaktır. Dolayısıyla güvenlik ağında oluşan esnemede o kadar çok olmalıdır. Güvenlik ağı, tasarımdaki azami düşme yüksekliğine kadar düşme etkisinden kaynaklanan enerjinin tamamını absorbe edebilecek şekilde yeterli miktarda esneyebilmelidir.

Güvenlik ağının üzerine düşen çalışanın ağ esnediği sırada ağ altındaki bir nesneye ya da zemine vurmaması için ağın altında yeterli miktarda açık mesafenin bulunması son derece önemlidir.

Güvenlik ağları TS EN 1263-2 Standardında belirtilen kriterler dikkate alınarak kurulmalıdır. Ayrıca BS 8411 rehberinde geçen aşağıdaki hususların da dikkate alınması çalışmanın güvenli şekilde sürdürülmesi açısından faydalı olacaktır:

Güvenlik ağları 6 metreye kadar olan düşmelerin enerjisini absorbe edecek şekilde üretilirler fakat mümkün olduğunca çalışma yüzeyine yakın kurulmalıdırlar. Güvenlik ağları ile koruma altına alınmış boşlukların kapsamı açık şekilde belirtilmeli ve üst tarafta çalışanlar güvenlik ağının kapsamı dışına çıkmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.Güvenlik ağları düşmeye karşı korumanın ilk basamağını oluşturuyorsa yani düşme diğer yöntemlerle önlenememişse, güvenlik ağının çalışma seviyesinin altına tercihen 2 metre mesafeyi geçmeyecek şekilde kurulması sağlanmalıdır.Güvenlik ağları sistem T dâhilinde kullanıldığında, normalde sadece düşmeye karşı korumanın ikinci basamağı olarak yani örneğin korkulukların kullanımına ilaveten bir önlem olarak düşünülmelidir. Sistem T güvenlik ağları yatay olarak veya geriye doğru hafif bir eğimde olacak şekilde yerleştirilmelidir.A sınıfında yer alan ve sistem S dâhilinde kullanılan güvenlik ağları 2 metreden fazla bir düşmeye karşı kullanılıyorsa, ağların alanı 35 m2 den az olmamalı ve en kısa kenarı en az 5 metre olmalıdır. Bu iki kriterden herhangi birinin karşılanamadığı durumda ise, B sınıfı güvenlik ağı kullanılmalıdır.

Düşük alana sahip güvenlik ağları üreticiye danışıldıktan sonra kurulmalıdır.Güvenlik ağı çalışma alanının kenarından düşen çalışanları korumak için kurulduğunda, güvenlik ağının kenardan düşen çalışanın muhtemel yatay hareketini de dikkate alacak şekilde yeterli bir yakalama genişliğine sahip olmasına dikkat edilmelidir. Uygulamada (yapılacak işte) kullanılacak olan ağın seçiminde; ağın enerji absorplama kapasitesi yaşa bağlı olarak azaldığından kullanım ömrü dikkate alınmalıdır. Ağlar bir yıl veya daha fazla bir süreyle kullanımda olacaksa, kullanım süresi boyunca yaşlanmanın ağın enerji absorplama kapasitesini sınıflandırıldığı seviyenin altına düşürmediğini doğrulamak için kontroller yapılmalıdır.